GRATIS EPDM TOOLBOX!!

Scoor direct en ontvang t/m donderdag 25 juli een gratis EPDM toolbox bij aanschaf van een EPDM dakpakket!* 

Let op: OP=OP

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. EPDM XL: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: EPDM XL gevestigd te Wapenveld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 56200862;
b. klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie EPDM XL een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en EPDM XL;
d. website: de website www.epdmxl.be.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen EPDM XL en de klant waarop EPDM XL deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met EPDM XL voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. EPDM XL en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd. Wijzigingen in het assortiment zullen enkel plaatsvinden voor het tot stand komen van de overeenkomst.

3.2 EPDM XL is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

3.3 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren etc., van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

5.1De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt EPDM XL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zal EPDM XL de klant hierover van tevoren inlichten.

6.3 In afwijking van lid 2 van dit artikel zal EPDM XL geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan EPDM XL kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Verplichtingen van de klant

7.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EPDM XL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EPDM XL worden verstrekt. Indien de klant niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft EPDM XL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7.2 De klant is gehouden EPDM XL onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.3 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor EPDM XL onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

7.4 EPDM XL gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

7.5 De klant vrijwaart EPDM XL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 8 Prijswijziging

8.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door EPDM XL.

8.2 Een verhoging van de koopprijs wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.

Artikel 9 Leveringen en leveringstermijnen

9.1 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan EPDM XL en nieuw adres heeft opgegeven.

9.2 De door EPDM XL opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

9.3 De door EPDM XL opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.

9.4 Indien de klant meerdere producten via de website bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.

9.5 De klant is ver­plicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontsta­ne kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.

9.6 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 10 Verzendkosten

10.1 Voor de verzending van de producten binnen België wordt €24,95 incl. BTW aan de klant in rekening gebracht. Indien de totale prijs van één bestelling hoger bedraagt dan €500,- dan wordt aan de klant geen verzendkosten in rekening gebracht.

Voor de verzending van de producten naar Nederland wordt €14,95 incl. BTW verzendkosten aan de klant in rekening gebracht. Indien de totale prijs van één bestelling hoger is dan €500,-. dan wordt aan de klant geen verzendkosten in rekening gebracht.

10.2 De bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.

Artikel 11 Betaling

11.1 Betaling van de producten, kan op de volgende wijzen geschieden:

a. vooraf middels, bankoverschrijving;

b. onder rembours.

c. direct, met iDeal, Paypal, Bancontact of d.m.v. Creditcard

11.2 Indien de betaling onder rembours geschiedt, dan wordt €8,95 rembourskosten aan de klant in rekening gebracht. De bijdrage in de rembourskosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en retentie

12.1 Door EPDM XL geleverde producten aan de klant blijven eigendom van EPDM XL totdat de klant alle verplichtingen uit de met EPDM XL gesloten overeenkomst is nagekomen.

12.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht EPDM XL zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.4 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
12.5 Het eigendomsvoorbehoud laat het recht van de klant om binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf de producten aan afnemers te verkopen onverlet.
12.6 EPDM XL kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan EPDM XL verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 13 Ontbinding en retourrecht

13.1 De klant zijnde en natuurlijk persoon heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren (dit is met uitzondering van de op maat gemaakte EPDM dakbedekking), mits ongebruikt en onbeschadigd en voorzien van zijn originele labels, originele verpakkingen etc. EPDM XL zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.

13.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

13.3 EPDM XL is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

13.4 Voorts is EPDM XL bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 14 Klachtenregeling en verjaring

14.1 De klant is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan EPDM XL worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan EPDM XL worden gemeld. Na het ontdekken van enig gebrek is afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.

14.2 Het staat de klant niet vrij de producten te retourneren, voordat EPDM XL daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor de klant en de producten blijven voor zijn risico.
14.3 Reclames op geleverde gebruikte producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door EPDM XL niet in behandeling genomen.
14.4 Indien de klant tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product, is de daaruit voor EPDM XL voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 16 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 15 (garantie).
14.5 Klachten over facturen dienen eveneens binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
14.6 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van de klant ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

14.7 Klachten kunnen gemeld worden bij:

EPDM XL

Vlijtweg 7 b

8191 JR Wapenveld

tel: +31 (0)85-0656814

fax: +31 (0)38 376 9035

e-mail: info@epdmxl.be

14.8 Door EPDM XL als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van EPDM XL.

14.9 Alle aanspraken jegens EPDM XL die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij EPDM XL zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 15 Garantie

15.1 De garantie van EPDM XL op de geleverde producten betreft de fabrieksgarantie. Voor de klant zijnde een natuurlijk persoon geldt, dat deze garantie de klant toekomt onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.

15.2 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:

a. normale slijtage;

b. onoordeelkundig gebruik;

c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;

e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;

f. schade veroorzaakt door derden;

g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 EPDM XL kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

16.2 EPDM XL is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

16.3 EPDM XL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat EPDM XL is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor EPDM XL kenbaar behoorde te zijn.

16.4 EPDM XL is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of gevolgschade met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

16.5 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door EPDM XL geleverde product, sluit EPDM XL iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

16.6 In geen geval is EPDM XL aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

16.7 EPDM XL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.8 Indien EPDM XL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van EPDM XL beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 17 Overmacht

17.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van EPDM XL liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van producten aan EPDM XL door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van EPDM XL of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van EPDM XL of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

17.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal EPDM XL niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel EPDM XL als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
17.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 18 Geheimhouding

18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

18.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, EPDM XL gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en EPDM XL zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is EPDM XL niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten

19.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door EPDM XL geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

19.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van EPDM XL, mag de klant geen informatie, teksten, logo's, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 20 Beveiliging en internet

EPDM XL zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar EPDM XL kan ter zake geen garantie geven. Meer informatie vindt u in ons privacy statement.

Artikel 21 Slotbepalingen

21.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

21.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
21.3 Op elke overeenkomst tussen EPDM XL en de klant is Nederlands recht van toepassing.

21.4 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van EPDM XL is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

21.5 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.

Copyright © 2024 EPDMXL | EPDM Folie en EPDM Dakbedekking op Maat